• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार

काङग्यूकी लाकाला ज्योन्दाज्योन्मी मोवा

blog

काठमाडौं, साउन ७ गते । तेन्जिङ नोर्गे श्यार्वा ताङ स एडमण्ड हिलारीकी च्योमोलोङ्गमा काङ्ग्री थरसिमा पयुल ताङ छिक्याकी काङग्री ज्याकु मिमाङ्ग पयुलला लो ताक्पा ल्हाक्पा सिसिन ल्हक्पा गल् वाई । च्योमोलोङ्गमा थरसिमा पयुलकी काङग्री ज्याकु मिमाङ्ग तिवा लुङवा ल्यामुला युक गल्सिमा पयुल याङना दाक्पी लुङवा लोङ म्यागु तप्की ज्युकी ङिमाला पयुलकी मिमाङ्ग तिवाला कोरा ग्याक ढोप नासम वसिनाङ ढोप माङे वाई । ति यिन्सिनाङ ज्युकी ङिमाला पयुलकी मिमाङ्ग तिवा मर्चा माङ्वु तेनी ढोप् साङ वाङङी वाई । दि पर्ला ल्हाप यिन सिसिन काङ्ग्री ज्याउ श्यार्वी स्योनो तिवा मिलुङवा  ढोप याङ काङ सेमला दुको ताम्ङ हुङ तुरुङ मिजिउ स्योनो साङ ठे थुप्की । मिलुङवा गल्ने खोरुङला करोडौँ मर्चा स्योम्बु ल्हासिन पयुललाराङ देनी लाख स्याम्ने खोरुङ चिन्दा स्योनो तिवाला लाका विन्ने पयुललाराङ दे गोकी सिरु नासम खुन्ने ज्युकी ङिमाला काङग्री ज्याकु स्योनो तिवा गोमा क्यान वाई । 

दुकराङ क्याई मिग्युल खुन्ने गोमा क्याउ श्यावी स्योनो नाङला कर्मा श्यार्वा साङ च्यिग यिन् । खोङ साङखुवासभा जोङखा मकालु युल आङ ङि ला बि.स. २०४३ सालला पला ओङछु श्यार्वा ताङ मिङमा दिकी श्यार्वी पाङ्दु ठुङ्गु यिन् । खोङकी खाङ्वी मि तेरी लाका याम्बाला वाई सिसिन युल्कोरकी थोकला गोमाला लाका क्याउ खोङ राङ यिन । कर्मा श्यार्वा टिक्पेन्ये ज्युन राङ युल्कोरकी लाका कियी तन्दा जम्बुलिङ्गकी तेरी सिसिन थेन्बु काङ्ग्री च्योमोलोङ्गमा खेप च्युङ्ङी थर सिन वाई । दुकराङ क्यानी लोत्से थेङमा ङि, मनास्लु थेङमा ठिुग, आमाडब्लम थेङमा जि, हिमलुङ थेङमा जि ज्येकुला कोङफेल गलु यिन्  खोङकी च्योमोलोङ्मा नेपाल क्ष्योगन्ये थेङमा गु ताङ चाईना याङना प्येन्ये थेङमा ङि ज्येकुला कोङफेल गल् वाई ।  

श्यार्वी पयुलकी युलकोर यार्गे जोप यिन् सिसिन पयुल स्युङ दाङ मु मुला दिकी क्ष्योक्ला लाका किरु मिमाङ तिवी साङ राङ क्ष्योग्ने चो अक्ष्योउती ङार क्यान गोमा किरु यिन् सिसिन भिजिड  नेपाल २०२० साङ जो ल्हमु क्यान यार्गे तोङ थुपु सुङसुङ ।

पयुलला काङग्री ज्याकु श्यार्वा तिवी पेशा दोके यिन् । कार्मा श्यार्वी युल्गी  छेगाछाली, दल्जातिवा तेरी युल्कोरकी थोकला लाका कियि वान् वतु तप्की साङ खोङला टिक्पेन्ये ज्युन राङ काङग्री ज्याकु नासम क्ष्यासुङ्ग । लोप्टाला ल्यामु क्यानी ज्योङकु कोकप माथोपु श्यार्वी तन्दा सगला लुङमा नाछोगकी मिमाङ्ग तिवाला काङ्ग्री ज्येकुला गाईडकी छ्योग्ने रोगराम कियी वान् वाई । छिलो ङि तोङ च्युच्यिग याङना सन् २०११ ला लिला मणी पोख्रेलकी टिम लिडर क्याउ निजामती कर्मचारी तिवाला गाईडकी क्ष्योगन्ये राङगी खाक्छेम्बु  रोगराम कियी च्योमोलोङमा काङ्ग्री थरुला कोङफेल ढो चितु यिन् । टिक्पेला जोम लुक चोई वतु पर्ने ज्युन राङ काङग्री ज्याकु मिल्लाम खुन्ने गोमा क्याउ श्यार्वी युल्कोरकी थोकला थलमला सेभेन सम्मिट ट्रेक नेसुर लाका गोमा क्याउ यिन् । लो च्युरुक न्ये ज्युन युलकोरकी थोकला लाका कियी वाउ श्यार्वा तन्दा सगसाङ युलकोरकी  छ्योक्ला राङ लाका कियी वान् वाई । 

ति क्याने खोङकी युल्कोरकी थोकला लाका किरु ट्रेकिङ एजेन्सी गो वेतु थाक्च्यो क्यान वाई  । खोङकी तेन्जिङ नोर्गेकी च्योमोलोङ्गमा थरु सिसिन गोमाने ज्युन हारिङकी ङिमा स्येग युल्कोरकी थोकला लाका क्याने जम्बुलिङ्गला ङो स्ये जितु लाका क्यासिनाङ पयुलला वतु ग्याङढाग तिवी श्यार्वा मिमाङ्ग माथोङगु वतु साङसुङ । श्यार्वी पयुलकी युलकोर यार्गे जोप यिन् सिसिन पयुल स्युङ दाङ मु मुला दिकी क्ष्योक्ला लाका किरु मिमाङ तिवी साङ राङ क्ष्योग्ने चो अक्ष्योउती ङार क्यान गोमा किरु यिन् सिसिन भिजिड  नेपाल २०२० साङ जो ल्हमु क्यान यार्गे तोङ थुपु सुङसुङ । श्यार्वी युल्कोरकी लाका ताङ मु मुला श्यार्वी चिछोग नाङला चिछोग स्यप्सीकी थोक्लासाङ खाक्छेम्बु ल्येगेन ज्योकी फेम वाइए । दुकराङ क्येयी नासम पयुलला वतु तेरी स्योनो तिवी तोङगु यिन सिसिन पयुल यार्गे जोपला अला मोथोई सिरुला दुई मत म्ये ।