• ३१ जेठ २०८१, बिहिबार

ताप्लेजुङ शेर्वी रिग्स्युङ

blog

काठमाडौं, साउन ७ गते । ह्याम्बु ग्याल्खापकी काङग्यूकी क्ष्योग्ला लो गोमान्ये ज्युन ज्युयी वाउ श्यार्वा तिवा पयुलकी मिङ जम्बुलिङला क्योलुला खाक्छेम्बु ल्येगेन ज्योकी वाउ मिरिग स्यिगयिन् । ताप्लेजुङ जोङखाकी श्यार्वा मिमाङ्ग तिवा लोप्ज्योङ तङ कोर नाछोगकी कोर्ला थाक्रिङ वतु तप्की साङ श्यार्वा तिवा तन्दासाग सिक्याउ दोके क्यान याम्बा चिछोगकी मुला गोमाला हुङ माथुप वाई । ग्याङडागकी क्ष्योग्ला, लोप्ज्योङकी क्ष्योग्ला, छ्याप्सीकी क्ष्योग्ला क्ष्योग चुकोतिला ल्हाप यिन्सीनाङ श्यार्वा मिमाङ तिवा ठिक्पेयी तिङलाराङ खेल वाई । 

ति तप्की ह्याम्बु ग्याल्खापकी ह्श्यार्वा मिमाङ तिवी मु मुला ताप्लेजुङकी श्यार्वा मिमाङ तिवा यार्गे ढो गोउ तन्दी नेछुलकी खाक्छे यिन् । श्यार्वा तिवा हम्बु ग्याल्खापकी काङग्यूकी क्ष्योग्ला दुकराङ क्यानी सिकिम, दार्जिलिङ, भुटान ताङ कोर नाछोगकी कोर्ला लुङवा नाछोला राङगी क्ष्यो रिग्स्युङ सुङक्योप कियी राङगी ताङवो ङोन्ये ज्यूनकियी वाउ लाका छ्युङमा सोप, स्यिङ देपु, छोङ किरु ताङ काङ्ग्री ज्येकु दुकराङ क्याने युल्कोरकी क्ष्योग्ला क्ष्याग्लेन नाङगुप मिमाङ स्यिग यिन् । 

लुङवा देरङ क्येउकी मिरिग तिवी मेन्च्यो स्याप्स्यू, म्येन, छ्यु चाङगा यिन्दु मिन्दु हाग कोउ माकोउ मिरिग तिवी राङगी रिग्स्युङ वाई दिकी कोर्ला ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा खेन्थोग तेर गोउ हारिङकी खाक्छे यिन् । लुङवा देरङ क्येउकी मिरिग तिवीती राङ्गी थोङ तङ च्यिताङ वाई राङगी दा दाक्पी ग्युपी तेसुर साच्ये, म्येन ताङ मिग्य ङिङ्वा योनतेनकी पाङगो वाई । 

खोङ तिवी राङ्गी रिग्स्युङ, राङगी क्ष्यो, राङगी किताङ नाताङ वाई । तन्दी नेछुल्ला कोरोना सिरु नेयाम तिकी जोसा ल्येन्सी दाशा च्यिग्ला जोमनी गागा टोटो किरुला तरुङ जिवा सिङगी दे गोउ कले चिछोग नाङला वाई । कोरोना नेयामकी क्योन खेल वतु पर्ला ताप्लेजुङकी श्यार्वा मिमाङ्ग तिवाला राङगी लुक्सो रिग्स्युङकी कोर्ला खेन्थोक तेर गाउ हारिङकी खाक्छे यिन् सिसिन ताप्लेजुङ जोङखाला गो छुवु छोक्पा ताङ सरगोत्पा तिवी ल्येगेन साङ यिन् । जम्बुलिङ वरुङ चमे जोप छलु कोरोना नेयामन्ये क्योपुला चिछोग नाङला सरगोत्पा तिवी ल्येगेन खाक्छेम्बु ज्योक थुप गोकी ।

मिमाङ तिवा तन्दा सग सरगोत्पा तिवी विन्दु ल्येन ङेन्नी देन वतु कपला कोरोना नेयामकी जोसा ल्येन्सी गोढिग कि माथुपु तुछेन तिवा चुक क्यान राङ खाङवाराङ देनी च्यि थुप्की सिरुकी कोर तेरी सिसिन् खाक्छे यिन् । दुकराङ क्याने कोरोना नेयाम क्योपुपला मिरिग तिवी रिग्स्युङ तिवा साङ खाक्छेम्बु ल्येगेन ज्याङ गिवी तिकी कोर्ला साङ ग्याङडागकी क्ष्योग्ने ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा साङग्यूर तिवा जोनी तोङ थुप्सी खोङ तिवाला फेन थोकी दिकी कोर्ला तन्दा ग्याडागकी ल्येखुङ नाछोगला क्ष्याग्लेन नाङगुप सारगोत्पा तिवी नासाम तोङ थुप गोकी तङ रङ ल्येगेन चिछोग नाङला ज्योक थुप गोकी । 

जम्बुलिङला कोरोना नेयाम म्ये सिने सि थुपु ताग माथोङ वई ति तप्की  चिछोग नाङ वतु मिमाङ तिवाला नेयामकी कोर्ला ल्येन ङोमा तेरु सरगोत्पी क्ष्याग्लेन नाङगुप मिमाङ तिवी ल्येगेन यिन् । कोरोना नेयामकी कोर्ला ल्येन ङोमा तेरी राङगी क्ष्यो रिग्स्युकी कोर्ला खेन्थोक तेरु ग्याङढागकी क्ष्योग्ला लाका किरु सरगोत्पा तिवी ल्येगेन यिन् । ज्युकी ङिमाला स्योनो तिवी राङगी क्ष्यो रिग्स्युङतिवी कोर्ला ल्येमु क्यान नासम तोङ माथुप वई । ति तप्की राङगी क्ष्यो रिग्स्युङ तिवी कोर्ला ग्याढागकी क्ष्योग्ने ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा ल्यारिम जोनी खोङ तिवाला राङगी क्ष्यो रिग्स्युङ तिवी कोर्ला खेन्थोग तेर गोउ खाक्छे वाई ।

 ति तप्की तन्दी नेछुलला माङस्योक स्योनो तिवा समाजाजिक सञ्जाल तिवाला ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा तुछो तेरु तप्की रिग्स्युङकी कोर्ला जोउकी ल्यारिम तिवा साङ ल्हाक्पा सिसिनल्हाक्पा सामाजिक सञ्जालकी क्ष्योग्ने स्योनो तिवा सग क्योल गोउ सङ सरगोत्पा तिवी ल्येगेन यिन् । तन्दी नेछुल्ला जम्बुलिङला रङ कोरोनो नेयाम की क्येन वाई । नेयामकी कोर्ला आम्जी म्येम्बा ख्येपा तिवी तन्दा स्येग सङ काङ हाग को माथुप वाई । नेयामकी कोर्ला ल्यामु क्यानी हाक को माथुप वतु पर्ला दि नेयाम जम्बुलिङला टाम सिन् वाई । कोरोना नेरिमगी जम्बुलिङला तन्दा सग मिमाङ तिवा वाङ्गी नासु गल् सिन् वाई । दि नेयामकी क्योन तन्दी नेछुल्ला जम्बुलिङ्गी पल्ज्योरला साङ नोक्योन खेल वाई । 

दिबेला दाक्पी जम्बुलिङ्गगी मिरिग चिछोगला खेल थुपु क्येन ङ्युङमु जोई खोङ्तिवाला टोङगु कोतुर किरुपकी कोकप थोग्ला लान् वाई । चिछोग नाङला याक्पी क्ष्यान्ये ल्हासु सिसिन ताम किरु यिन्सी खाक्छे चोवो क्यानी लुङवा देरङ क्येउकी मिरिग तिवी मेन्च्यो स्याप्स्यू, म्येन, छ्यु चाङगा यिन्दु मिन्दु हाग कोउ माकोउ ताङ लुङवा देरङ क्येउकी मिरिग तिवी जोल्हमु क्यान हाग को थुपु केला कोरोना नेरिमगी कोर्ला खाक्छेम्बु ताङ जोल्हमु क्यानी खेन्थोग पेल थुम म्ये । 

लुङवा देरङ क्येउकी मिरिग तिवी मेन्च्यो स्याप्स्यू, म्येन, छ्यु चाङगा यिन्दु मिन्दु हाग कोउ माकोउ मिरिग तिवी राङगी रिग्स्युङ वाई दिकी कोर्ला ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा खेन्थोग तेर गोउ हारिङकी खाक्छे यिन् । लुङवा देरङ क्येउकी मिरिग तिवीती राङ्गी थोङ तङ च्यिताङ वाई राङगी दा दाक्पी ग्युपी तेसुर साच्ये, म्येन ताङ मिग्य ङिङ्वा योनतेनकी पाङगो वाई । जम्बुलिङला राङ नेयाम दी टम्बु पर्ला लुङवा देरङ क्येउकी मिरिग तिवी गो चुन वतु लुङछिन ताङ ग्याढागकी खाक्छेम्बु लेगेन ज्योकीन् वान वाई सिसिन माहोङवाला साङ ज्योक गोउ हारिङ्गकी खाक्छे यिन् ।  

चिछोगकी रिग्स्युङ ताङ किताङ नातङकी कोर्ला ख्याब्ढा तोङ गोकी । नेयामकी मिमाङला ख्येलु क्येन तङ दिला क्योपुला काङ कि थुप्की सिरु ल्यारिम तिवा जोनी तोङ गोकी । स्योनो ताङ पेजा तिवाला लोप्टा ढोमा माङेनी ख्येलु क्येन तिवा ङ्युङा जोप् तङ खोङ तिवाला लोप्ज्योङ तेरी ल्यारिम सम्बा तिवा जोनी तोङ गोकी । साने चिछोग नाङला लाका कि ढोप् यिन् सिसिन सानेकी चिछोगकी कोर्ला खेन्थोग वतु याङना चिछोगकी गोठित तिवी मुला ङ्याम्डेल क्यानी खोङ तिवी जोउ ठीम कि मुला लाका कि थुप्की । मिमाङ्गला खेन्थोग तेरु तिराङ मिन्दा क्यानी सरगोत्पातिवी राङगी कोर्ला साङ नासाम तोङ गोकी । ल्याखुङगी दाशा तेरी बु स्येतु म्येन ताङ सेनिटाइजारकी नरी नरी चाङमा जो गोकी । 

दिकी कोर्ला साने चिछोग नाङला लाका कि ढोप् यिन् सिसिन सानेकी चिछोगकी कोर्ला खेन्थोग वतु याङना चिछोगकी गोठित तिवी मुला ङ्याम्डेल क्यानी खोङ तिवी जोउ ठीम कि मुला लाका कि थुप्की । मिमाङ्गला खेन्थोग तेरु तिराङ मिन्दा क्यानी सरगोत्पातिवी राङगी कोर्ला साङ नासाम तोङ गोकी । ल्याखुङगी दाशा तेरी बु स्येतु म्येन ताङ सेनिटाइजारकी नरी नरी चाङमा जो गोकी । 

सरगोत्पा तिवी ल्येगेन चोवो सिरु यिन् सिसिन चिछोगला ग्याढागकी छ्योग्ने नेताङ किर्मु जो गोकी । दुकराङ क्याने नेयाम फेल वतु पर्ला कोर तिवा छल्नी तुछो च्यायीराङ यिन्सीनाङ मिमाङ्ग तिवाला ज्यिवा सिसिन थाकरिङबु देतुला रोगरम कि गोकी । तप्लेजुङ जोङखाला साङ श्यार्वा मिमाङ तिवी क्ष्यो, रिग्स्युङ तिवा ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा ग्याढागकी क्ष्योग्ला हुङ गोकी सिरुकी मिग्युलकी रेडियो तमोरला श्यार्वी डोलम्, खाङग्री प्रत्रिका प्रकाशन कियी वान् वाई ।


Author

फुर्वा शेर्पा