गोरखापत्र | गोरखापत्र संस्थानद्धारा प्रकाशित विज्ञापनको विभिन्न पदको पाठ्यक्रम http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about सहायक कम्प्युटर अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम http://gorkhapatraonline.com/news/50227 2018-01-23 गोरखापत्र संस्थानद्धारा प्रकाशित विज्ञापनको विभिन्न पदको पाठ्यक्रम http://gorkhapatraonline.com/news/50184 2018-01-23