Tender Notice

Tender Name Valid Date File
सहायक कम्प्युटर अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 2017-12-29 View
गोरखापत्र संस्थानद्धारा प्रकाशित विज्ञापनको विभिन्न पदको पाठ्यक्रम 2017-12-29 View
For the supply of 1000+= 10% m. tons of european origin or eqivalent quality standered news print reels to be delivered at kathmandu nepal 2018-04-13 View
FOR THE SUPPLY OF C TO P MACHINE AND BRANDED COMPUTER 2018-04-19 View
FOR THE SUPPLY OF WEB OFFSET MACHINE 2018-04-19 View
२०७५।०१।२६- गोरखापत्र संस्थानको मिति २०७३।०८।२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना 2018-06-10 View
Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds