Tender Notice

Tender Name Valid Date File
गोरखापत्र संस्थान आन्तरिक , खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2017-01-09 View
सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2017-03-09 View
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना पद: इलेक्टिरिसियन 2017-03-09 View
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना पद: सहायक कम्प्युटर अपरेटर 2017-03-09 View
जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङकन र कार्यक्षमता मूल्याङकनद्धारा हुने बढुवाको सूचना 2017-05-02 View
Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds